Indahnya Kenegaraan Islam - Bagaimanakah Memahaminya?

Not yet rated Write a review
Price
RM 22.00
Availability:
Sold Out
Product Code:
BKT 00004
Brand:
Telaga Biru

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

Buku “INDAH­NYA kene­garaan Islam” ini adalah berke­naan den­gan hukum dan akhlak. Buku ini men­gu­pas beber­apa perkara berkai­tan isu poli­tik, pen­tad­bi­ran dan sis­tem negara. Maka penulis cuba men­go­lah sem­ula pen­da­pat dan pemiki­ran ulama dalam buku ini. Buku ini men­jadi kemes­t­ian kepada masyarakat untuk memi­likinya ker­ana men­gu­pas secara ilmiah berkai­tan tun­jang asas dalam sese­buah negara. Meny­ingkap pen­dekatan Islam dalam pemer­in­ta­han dan kene­garaan. Mem­berikan garis pan­d­uan kepada rakyat dan pemer­in­tah dalam etika berne­gara dan meng­har­monikan sis­tem yang sedia ada agar selari den­gan pan­d­uan Islam. Dihara­p­kan den­gan memi­liki buku ini, masyarakat bijak berpoli­tik den­gan matang tanpa merun­tuhkan asas kehar­mon­ian, per­saudaraan dan kenegaraan.

Write a review