Business & Economics

Fiqh Kewangan Islam
Fiqh Kewangan Islam

Fiqh Kewangan Islam

Kajian ini tidak hanya terbatas kepada maqasid atau tujuan-tujuan pensyariatan sahaja. Ia turut mencakupi perbahasan mengenai beberapa permasalahan semasa mengenai hukum jual beli yang secara tidak la...

RM 98.00